Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Katowice

Okręgowy Zjazd Delegatów 31.08.2022

Informacja Łowczego Okręgowego

Analiza finansowa 2018 – 2021

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniu 31 sierpnia 2022 roku w pawilonie edukacyjnym na terenie strzelnicy ZO w Katowicach odbył się XXIV  Okręgowy Zjazd Delegatów. Prezydium Zjazdu, stwierdziło jego prawomocność albowiem stawiło się 97 myśliwych reprezentujących swoje koła łowieckie. Prezydium Zjazdu podjęło także uchwałę o niewygaśnięciu mandatu Kazimierza Szabli – członka prezydium OZD.  Zarząd Okręgowy w Katowicach przedłożył opinię prawną nadesłaną przez prawnika ZG, która wskazywała, że wobec utraty członkostwa w kole, myśliwy traci uprawnienie do reprezentacji koła podczas OZD. Prezydium przedstawiło opinię Kancelarii, która przedstawiła odmienny wniosek.

Przewodniczący Zjazdu Mariusz Miśka przywitał zaproszonych gości: Pawła Lisiaka – Łowczego Krajowego, Ewę Kraskę – członka Zarządu Głównego PZŁ, która jest jednocześnie delegatem na Zjazd, pracowników ZG, a także pozostałych gości.

Delegat K. Ł. „Bażant” Siemianowice Śląskie – Andrzej Osek wniósł aby wszystkie głosowania odbywały się w procedurze tajnej. Obecni na Zjeździe myśliwi w głosowaniu jawnym wyrazili dezaprobatę dla powyższej propozycji, stąd też wszystkie głosowania odbywały się jawnie poza głosowaniem dotyczącym uzupełniającego wyboru członka Komisji Zespołu Nadzorczo-Kontrolnego, które zgodnie ze statutem odbywa się w sposób tajny.

Mariusz Miśka przedstawił sprawozdanie za okres od  lipca 2019 do końca sierpnia 2020 Do kiedy to pełnił funkcję Łowczego Okręgowego w Katowicach.

Za okres od 8 września 2020 do 31 sierpnia br. sprawozdanie złożył obecny Łowczy Okręgowy – Michał Gawdzik. Przedstawił on uzyskany dodatni  wynik finansowy za rok 2021 w wysokości 238 461, 46 zł a także działania, które zostały przez niego podjęte w celu ograniczenia kosztów. W przemówieniu podkreślona została  bardzo zła sytuacja finansowa Zarządu Okręgowego za czasów Mariusza Miśki. Strata w  latach 2018-2020 wyniosła  587 555,00 zł (nie było żadnej inwestycji).

Sprawozdania ze swojej działalności złożyli także:

– Okręgowy  Sąd Łowiecki.

– Okręgowy  Rzecznik Dyscyplinarny

– Zespół  Nadzorczo Kontrolny.

Następnie głos zabrał członek NRŁ – Zygmunt Łukaszczyk, który złożył sprawozdanie z działalności NRŁ. Paweł Lisiak – Łowczy Krajowy w swoim przemówieniu podkreślił widoczne zmiany na lepsze, odzwierciedlające się zarówno osiągniętym wynikiem finansowym jak i poczynionymi działaniami, które w sposób widoczny wyeliminowały  niepotrzebne, a znaczne  koszty Zarządu Okręgowego.

Po dyskusji, delegaci zatwierdzili złożone sprawozdania.

Łowczy Okręgowy przedstawił projekt budżetu na rok 2022, który został zatwierdzony przez OZD.

 

Następnie dokonano wyborów uzupełniających do ZNK Nowym członkiem komisji został Kolega Grzegorz Utracki.

OZD podjął również uchwały w zakresie m.in. budowy na terenie strzelnicy w Siemianowicach Śląskich osi kulowej 300 m do strzelań długodystansowych, modernizacji osi trap i skeet, oraz w  sprawie likwidacji starej osi bażant.

Pozostałe wnioski dotyczące uchwał zjazdowych pozostały bez rozpoznania z uwagi na utratę kworum.

Uznać należy, że Zjazd był bardzo owocny, otworzył nową jakość naszego okręgu.

Zarząd Okręgowy w Katowicach dziękuje delegatom za okazane zaufanie i aprobatę dotychczas podejmowanych działań naprawczych.

                                                                                                                                                                                         Darz  Bór

Łowczy Okręgowy

Michał Gawdzik

 

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱