Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Katowice

Mistrzostwa Polski Klasy Mistrzowskiej 02-03.09.2023

REGULAMIN
XXII Mistrzostw Polskiego Związku Łowieckiego
w strzelaniach myśliwskich w Klasie MISTRZOWSKIEJ
Katowice – Siemianowice Śląskie, 2-3.09.2023 r.
I. ZASADY ORGANIZACYJNE MISTRZOSTW
1. Mistrzostwa odbędą się na strzelnicy myśliwskiej w Siemianowicach Śląskich, w dniach 2
i 3 września 2023 roku.
2. Celem Mistrzostw jest:
• sprawdzenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego w Polskim Związku Łowieckim;
• wyłonienie zespołowych i indywidualnych mistrzów w klasie mistrzowskiej;
• integracja środowiska myśliwych z różnych regionów kraju;
• popularyzacja strzelectwa myśliwskiego.
3. W Mistrzostwach udział biorą 3-osobowe zespoły reprezentujące wszystkie okręgi PZŁ
w Polsce. Numery startowe podczas Mistrzostw dla zawodników z poszczególnych okręgów
przydziela organizator w okresie poprzedzającym termin zawodów, o czym pisemnie informuje
zarządy okręgowe PZŁ.
4. Reprezentantem okręgu może być wyłącznie myśliwy legitymujący się stałym miejscem
opłaty składek na terenie danego okręgu. Kierownik reprezentacji okręgu może wchodzić
w skład drużyny. Zawodnicy obowiązani są posiadać ważną legitymację PZŁ.
5. O składzie drużyny decyduje dany Zarząd Okręgowy. Zgłoszenie reprezentacji przez ZO
PZŁ jest obowiązkowe. Gospodarz Mistrzostw może wystawić dwie reprezentacje.
6. Wszystkie Zarządy Okręgowe PZŁ prześlą do Zarządu Okręgowego we Katowicach na adres
e-mail: zo.katowice@pzlow.pl imienne składy swoich reprezentacji podając: nazwisko i imię
zawodnika, PESEL w terminie do 28 sierpnia 2023 roku (poniedziałek). Maksymalna liczba
uczestników ogranicza się do 180 zawodników.
Uwaga: W przypadku nie zgłoszenia reprezentacji przez okręg organizator zastrzega sobie
prawo przyjęcia w to miejsce dodatkowych strzelców indywidualnych.
W terminie do 31 sierpnia br. organizator prześle do Zarządów Okręgowych wylosowany nr
startowy przydzielony danemu zawodnikowi i harmonogram strzelań. Jeśli okręg nie prześle
informacji, to numery będą przyznane wg kolejności zgłoszeń przez okręg.
7. Zgłoszenia indywidualne w liczbie do 30 osób są przyjmowane wg kolejności wpłat –
pierwszeństwo posiadają zdobywcy złotego wawrzynu strzeleckiego.
8. Zawodnicy są zobowiązani zapoznać się z „Regulaminem zasad strzelań myśliwskich na
zawodach organizowanych przez PZŁ – pięciobój i sześciobój”, regulaminem strzelnicy i
niniejszym regulaminem zawodów i bezwzględnie ich przestrzegać.
9. Zawody przeprowadzone będą zgodnie z obowiązującym aktualnie „Regulaminem zasad
strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ – pięciobój i sześciobój” w
formule pięcioboju myśliwskiego. Regulamin zasad jest dostępny na stronie internetowej

Zarządzenia PZŁ


Każdy ZO wpłaca po 1000 zł (organizacja zawodów, noclegi i uroczysta kolacja) tak zwanego
wpisowego za udział swojego reprezentanta.
9. Zarząd Okręgowy w Katowicach zapewni uczestnikom Mistrzostw zakwaterowanie i
wyżywienie oraz organizacyjne przeprowadzenie zawodów.
10. Punkt medyczny znajduje się w sekretariacie.
II. KOKURENJE STRZELECKIE
Mistrzostwa będą przeprowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującym dokumentem
„REGULAMIN ZASAD STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ
PIĘCIOBÓJ i SZEŚCIOBÓJ”.
1. Konkurencje śrutowe:
a) „OŚ MYŚLIWSKA” (max. 100 pkt.) – pełna seria 20 rzutków, w tym: 5 rzutków
pojedynczych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca; 5 dubletów (rzutek po rzutku
w określonym czasie) strzelanych na stanowiskach strzeleckich z miejsca i 5 rzutków
pojedynczych strzelanych na ścieżce z podchodu;
b) „KRĄG MYŚLIWSKI” (max. 100 pkt.) – pełna seria 20 rzutków, w tym: 6 dubletów ze
stanowisk 1,2,3 i 5,6,7 oraz 8 rzutków pojedynczych;
d) „Myśliwska Oś Praktyczna” (max. 100 pkt.) – pełna seria 20 rzutków mieszanych
(pojedynczych i dubletów strzelanych z trzech stanowisk), w tym: 6 rzutków pojedynczych i 3
dublety (rzutek po rzutku w określonym czasie) z każdego stanowiska, oraz 1 dublet strzelany
ze środkowego stanowiska.
2. Konkurencje kulowe:
a) „DZIK W PRZEBIEGU” (max . 100 pkt.) – jedna seria 10 przebiegów przemiennych kolejno
z prawej na lewo i z lewej na prawo;
b) „ROGACZ I LIS” (max. 100 pkt.) – jedna seria 10 strzałów do makiet rogacza i lisa
(5 strzałów do każdej makiety, oddawanych w dowolnej kolejności).
3. Do strzelań wolno używać każdego rodzaju broni o lufach gładkich (śrutowej) i o lufach
gwintowanych (kulowej) oraz amunicji, zgodnie z ,,Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz
znakowania tusz’. Przy strzelaniu do rzutków dopuszcza się amunicję z naważką śrutu do 24
gram i średnicy śrucin do 2,5 mm.
4. Podczas strzelania zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy zawodnik i sędzia musi
posiadać ochronniki słuchu, a przy strzelaniu śrutem dodatkowo nakrycie głowy, okulary
ochronne, ponadto kamizelka każdego zawodnika musi być wyposażona w pasek trwale do niej
przymocowany oraz numer startowy. Zawodnicy nie posiadający powyższego wyposażenia,
nie będą dopuszczeni do strzelań.
5. Broń na strzelnicy nosi się rozładowaną, bez pasów z otwartymi komorami nabojowymi, bez
pokrowców. Podczas strzelania nie można zakładać pasów na broń. Dopuszcza się w obrębie
strzelnicy przenoszenie broni między osiami rozładowanej, bez pasów i z otwartymi komorami
nabojowymi w futerałach
III. OCENA STRZELAŃ
1. Każdy zawodnik może zdobyć maksymalnie 500 pkt., a reprezentacja okręgu 1500 pkt.
2. Za każde trafienie do rzutka zawodnik uzyskuje 5 pkt., niezależnie od tego czy trafienie
nastąpiło po pierwszym lub po drugim strzale.
3. Przy strzelaniu do makiety dzika, rogacza i lisa – ilość punktów wynika z sumy wartości
punktowych trafionych na tarczy pierścieni.
IV. KLASYFIKACJA
Klasyfikacja prowadzona będzie: zespołowo i indywidualnie.
Ponadto organizator wprowadza dodatkowe klasyfikacje:
Najlepszy śrut drużynowo
Najlepsza kula drużynowo
Najlepiej strzelająca Diana
Najlepiej strzelający Senior
Kolejność zajętych miejsc zarówno w pierwszej, jak i drugiej klasyfikacji głównej ustala się
według uzyskanych sum punktów z poszczególnych konkurencji.
1. Kolejność zajętych miejsc ustala się według liczby uzyskanych punktów
2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub większą ilość drużyn o
zajętym miejscu decyduje kolejno:
a) lepszy wynik w strzelaniu śrutem;
b) lepszy wynik na kręgu myśliwskim;
c) lepszy wynik na myśliwskiej osi praktycznej;
d) lepszy wynik na osi myśliwskiej;
e) lepszy wynik na dziku.
3. Jeżeli powyższe reguły nie przyniosą rozstrzygnięcia, to w klasyfikacji zespołowej
o zajętym miejscu decyduje mniejsza rozpiętość między pierwszym, a ostatnim zawodnikiem
zespołu, a następnie lepsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej najlepszego zawodnika
w zespole lub klasyfikuje się ex aequo.
4. W klasyfikacji indywidualnej przy uzyskaniu równej liczby punktów o pierwszym, drugim
i trzecim miejscu decyduje dogrywka/baraż na kręgu myśliwskim, myśliwskiej osi praktycznej
lub osi myśliwskiej. Na której osi decyduje Sędzia Główny ogłaszając przed rozpoczęciem
zawodów. Jeśli pierwsza rozgrywka barażowa nie przyniesie rezultatu, to następuje druga
rozgrywka w tej samej konkurencji do pierwszego pudła z zachowaniem kolejki. Przeprowadza
się kolejne baraże aż do skutku. Po wyłonieniu zwycięzcy, kolejność pozostałych zawodników
ustala się na podstawie reguł opisanych w pkt. 4 a jeżeli one nie mogą przynieść rozstrzygnięcia
to klasyfikuje się ich ex aequo
5. W klasyfikacji indywidualnej „najlepsza kula” przy równej ilości punktów decyduje „lepszy
dzik”. A następnie ilość dziesiątek, następnie dziewiątek itd. potem w „lisie” a następnie w
„rogaczu”.
6. W klasyfikacji zespołowej „najlepszy śrut” przy równych wynikach o zwycięstwie
zadecyduje mniejsza rozpiętość wyników w strzelaniu śrutem pomiędzy 1 a 3 zawodnikiem,
a następnie decydować będą kolejno – lepszy wynik drużyny w strzelaniu na kręgu myśliwskim,
myśliwskiej osi praktycznej i osi myśliwskiej.
7. W klasyfikacji zespołowej „najlepsza kula” przy równych wynikach o zwycięstwie
zadecyduje mniejsza rozpiętość wyników w strzelaniu kulą pomiędzy 1 a 3 zawodnikiem,
a następnie decydować będą kolejno – lepszy wynik drużyny w strzelaniu do dzika, lepszy
wynik w kuli drugiego, a potem trzeciego zawodnika.
V. DYPLOMY, WYRÓŻNIENIA i NAGRODY
1. W klasyfikacji zespołowej:
• I-III miejsce – puchary, dyplomy i nagrody,
• IV-VI miejsce – dyplomy
• Najlepszy śrut drużynowo – puchar, dyplom
• Najlepsza kula drużynowo – puchar, dyplom
2. W klasyfikacji indywidualnej:
• I-III miejsce – puchary, dyplomy i nagrody,
• V – VI miejsce – dyplomy
Dodatkowo:
Dla najlepszej strzelającej Diany – puchar, dyplom i nagroda.
Dla najlepiej strzelającego Seniora – puchar, dyplom i nagroda
Wpisanie się na listę uczestników zawodów jest równoznaczne z zapoznaniem się
z regulaminem strzelnicy i regulaminem zawodów oraz ZGODĄ NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH (RODO) gdzie: Każdy zawodnik wpisując się na listę uczestników
zawodów równocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
(obejmujących imię i nazwisko, nr startowy, przynależność do okręgu oraz liczbę zdobytych
punktów) przez ZO PZŁ w Katowicach w celu dokumentowania wyników zawodów oraz
tworzenia rankingu strzelców w poszczególnych klasyfikacjach zawodów, wyraża zgodę na
publikację ww. danych osobowych oraz publikację zdjęć wykonywanych w trakcie trwania
zawodów na stronie internetowej i social mediach ZG PZŁ, ZO PZŁ w Katowicach,
Miesięcznika „Łowiec Polski” oraz innych dostępnych publicznie mediach.
Postanowienia końcowe:
Wpisowe w wysokości 1000 zł (pełny udział) od strzelca należy wpłacić na konto ZO PZŁ
w Katowicach
• udział zawodnika bez noclegów i uroczystej kolacji 750 zł
• nie strzelający kierownik drużyny z noclegami i uroczystą kolacją 850 zł
Koszty udziału indywidualnego pokrywa myśliwy.
• Wpisowe od strzelców indywidualnych przyjmowane jest do 28 sierpnia 2023 roku,
o miejscu na liście startowej decydować będzie kolejność zaksięgowanych wpłat z
zastrzeżeniem punktu I.7
• Nr konta ZO PZŁ w Katowicach: ING Bank Śląski
58 1050 1243 1000 0090 7592 9530

Regulamin MPM_2023_BB

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱